[HK]嘉利国际:截至二零一九年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表

时间:2019年12月02日 12:50:13 中财网
原标题:嘉利国际:截至二零一九年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表  :
30/11/2019
 


 期
司
*
02/12/2019
I.$%&'(
1.)*股


(1)-./:
789存
=>?@AB)
(
&89存
1050)
12 司
*
)*34
56

$%&

4,000,000,000
0.10
400,000,000.00--
4,000,000,000
0.10
400,000,000.00
(2)-./
789:
=>?@AB)
(
&89存
EFG
)
12
)*34
56

)
$%&
 幣
)

*僅供識別
2019年
3


2.HI
-./ EFG12
789:
=>?@AB)
(
&89:
)
HI34
56

)
$%&
 幣
)

3.JKLM-
-./ EFG12

56
JKLM-3 $%&
4 ) 幣
)

789:

=>?@AB)
()

&89:

&89$%&NO)
400,000,000.00


2019年
3


II.PQR&'(
)*34
HI34
JKLM-3
4(1)(2)
789:1,993,839,200EFGEFGEFG
&8=>?@ABC
&89:1,993,839,200III.PQR&'(TU
 

 
 !"#
(#//)'(
 )
*+,-
*+./
0 12
*3./(4
0 12
56789:;
1.=>?@>
A>BC#
D E
FGDH

I!
:0.419 0000015,500,000(1)
2.=>?@>
A>BC#
D E
FGDH

I!
7L:0.70OP0000015,700,000(1)
3.
(//)

(1)
N3A.()*)0(HI)QRS
(JKLM-)QRS
*+.7 TUVWXY(Z8[\])0
2019年
3月^_`abc  d

de[
(f #–#//)hi\]b3hi
*+j
7*3hi
*+./

0 1
2
*3./(
4
0 12
1.
(//)
kl(mjbc)
( )
(1)
nHL
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
2.
(//)
kl(mjbc)
( )
(1)
nHL
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
3.
(//)
kl(mjbc)
( )
(1)
nHL
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
4.
(//)
kl(mjbc)
( )
(1)
nHL
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
X1B.(I! )QRS
(HI)QRS
(JKLM-)QRS
2019年
3


(q r s(tqu`abc 

)'e[\]
b3
jXY
*+jq
vY
*3
jXY
*+
./

0 12
*3./(
4
0 12
1.
kl(mjbc)
( )
(1)
nHL
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
2.
kl(mjbc)
( )
(1)
nHL
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
3.
kl(mjbc)
( )
(1)
nHL
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
4.
kl(mjbc)
( )
(1)
nHL
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
X1C.(I! )QRS
(xy )QRS
(z{) )QRS
2019年
3


u`abc T|}~z{..... .Q 


  !"#期
(日
/月
/年
)(mR用
)'(
)
1.
*+
./
0 12
*3
./(4
0 1目
(
/
/
)

(註
1
)
2.
(
/
/
)

(註
1
)
3.


(
/
/
)

(註
1
)
X數
D.
(I!股
)QR用
(xy股
)QR用
(z{) 份
)QRS

2019年
3


j *z{,-

)
1.. L..Z8[\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
*+
./

0
12
*3./
(4

0
1目
2.... L..Z8[\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
3...L..Z8[\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
4.. 
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)


2019年
3


)
5.. k.L..Z8[
\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
*+
./

0
12
*3./
(4

0
1目
6.H.
7...
TH. )別
(註
1
)
89# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
T.. )別
(註
1
)
..# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
8.kLL..Z8[
\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)


2019年
3


*+*3./
./(4


0 0
)121目


( )別
(1
)________


'.# :


9.V*..(#//年
)(
/
/
)
 !"#

(//
)
(#//年
)


( )別
(1
)________


10.z他
Z8['.# :
(Z8明
)L..\](#//年
)(
/
/
)


 !"#

(//
)
(#//年
)


X數
E.
(I!股
)QR用
(xy股
)QR用
(z{) 份
)QRS

*I! ... ..XY 即
A至
E.X¢:
(1)
0


(2)QRS
*xy ... ..XY 即
A至
E.X¢.QRS
*z{) ... ..XY 即
A至
E.X¢.QRS
 第
II  !

2019年
3


IV.XY
£¤¥/|n£¤T§T¨¥*..da m.III-T..ˉ°=.13.25A±T2
3′μ.·j.1o ..5 ...¥RSàá.
2
(i)bcj..z¥...Uè-v.é
(ii)jê.Oìí..TD..òdabcó..bcV...áTó×D.bc@ùyú±.é
(iii)..dabcüY..T.+T.TD±. mDjaêé
(iv).)da¥áah....3é
(v)..ò èé'ê.±.±ìíó×...ò8e..òó.è-..j...ó..@ùz{÷
.ó×ùjè-úé
(vi)|.TD ..üy±vó×.j./t../.¥μ.` .é
(vii)bc..TjzHü..Hüè-..j éè- HükLja
é'
(viii)D.a r..òa¨/.j'D.j...ò8e.
.òó. m÷.m/ó×
Z註
(\有
)

 ] _____________輝
_________________________

_` ______________a書
____________________________
(cdeabfJKghijklm員
)


2019年
3月:


1.
別
(份
)。

2.
(i)至
(viii)"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@78
ABCD13.25AHIJ7(KLMNOPQ$%-RSTUAVKLWN$%。

3.
XVYZ[\]:
.
?@(^_Z[-`aab(cdZ[;
.
?@Pfgh[ijk&/[ilmno(l/ql-rstluvwxyzt7(l
/ql{d|}Z[~{.{e及
.
?@.PZ[f.-S...(..O..*A....-.XIP.^.P
[.f.。

4.
.xS.y.-..].(..
2019年
3


  中财网
pop up description layer
212tyc.com suncity11.com msc161.com sblive0.com 398sb.com
sb239.com rfd84.com msc687.com 60sblive.com msc736.com
06rfd.com 675tyc.com 58335.com 26js.com 796sun.com
申博官网代理登入 sbc33.com www.38818.com 618bmw.com sb983.com